Jastrzębska Spółka Węglowa

Deklaracja dostępności

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A..

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skany plików PDF opublikowane w zakładce Spółki zależne / zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych będą aktualizowane do formatu PDF zapewniającego dostępność cyfrową w przypadku zmiany wspomnianych zasad.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia wysyłając email na adres: [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 7564123. Tą samą drogą można składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową/zakładkę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Biura Zarządu JSW S.A. mieszczącego się przy Alei Jana Pawła II 4 prowadzi jedno wejście główne.

Budynek składa się z ośmiu kondygnacji (-2,-1,0,1,2,3,4,5). Recepcja i pomieszczenie ochrony znajduję się na wejściu głównym po prawej stronie, wejście na obiekt zabezpieczone jest dodatkowo bramkami. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Wewnątrz budynku znajdują się dwie windy z dostępem na każde piętro. Windy wyposażone są w dzwonek (kontakt bezpośrednio z ochroną).

Na obiekcie znajdują się toalety na poziomie (-1,0,1,2,3,4,5,) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Biura Zarządu JSW S.A nie ma pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku również nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Pracownik ochrony zapewnia opiekę oraz możliwość korzystania z urządzeń technicznych (winda, toalety) znajdujących się w budynku celem bezpiecznego poruszania się osoby niepełnosprawnej na obiekcie Biura Zarządu JSW S.A.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry