Jastrzębska Spółka Węglowa

Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2022 r. poz. 902 j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Aleja Jana Pawła II 4,  
44-330 Jastrzębie-Zdrój lub składać osobiście w kancelarii głównej JSW S.A. (pokój nr 30, w godz. 7.00 – 14.00) lub Zakładu właściwego ze względu na przedmiot sprawy.

Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: [email protected] .

Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) może nastąpić za zgodą Członka Zarządu JSW S.A. (w zakresie dotyczącym JSW S.A.) oraz Dyrektora Zakładu, jego Zastępców i Pełnomocników ds. Zakładu (w zakresie dotyczącym Zakładu) oraz przez Rzecznika Prasowego JSW S.A.
Udostępnienie materiałów archiwalnych może nastąpić za zgodą Prezesa Zarządu JSW S.A. (w zakresie dotyczącym JSW S.A.) oraz Dyrektora Zakładu, jego Zastępców i Pełnomocników ds. Zakładu (w zakresie dotyczącym Zakładu).

Udostępnianie informacji niejawnych zgodnie z klauzulą tajności, następuje tylko i wyłącznie osobom uprawnionym posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych, które odbyły szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie pracy. 

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji.

JSW S.A. zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych. W przypadku ustalenia opłaty uregulowanie należności możliwe jest w kasie Spółki lub Zakładu właściwego ze względu na przedmiot sprawy.

Metadane

Data publikacji : 31.12.2007
Data modyfikacji : 23.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Mucha
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Mucha

Opcje strony

do góry