Jastrzębska Spółka Węglowa

Organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Kompetencje i uprawnienia organów Spółki określa Statut. 

Skład Rady Nadzorczej JSW S.A. (XI kadencja):
 • Halina Buk - Przewodnicząca
 • Michał Rospędek - Zastępca Przewodniczącej
 • Robert Kudelski - Sekretarz
 • Jolanta Górska
 • Robert Łazarczyk
 • Paweł Nieradzik
 • Alojzy Nowak
 • Stanisław Prusek
 • Arkadiusz Wypych
 
Skład Zarządu JSW S.A. (XI kadencja):
 • Tomasz Cudny - Prezes Zarządu
 • Sebastian Bartos - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
 • Wojciech Kałuża -  Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
 • Robert Ostrowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
 • Edward Paździorko - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
 • Artur Wojtków - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
 
Prokurenci (prokura łączna)
 • Jacek Plutecki
 • Waldemar Stachura
 • Radosław Cichy

Prokurent w ramach prokury łącznej (łącznie z Członkiem Zarządu JSW S.A.) posiada umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki.
 
Reprezentacja Spółki
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Do reprezentowania Spółki w zakresie dotyczącym zakładu oprócz osób, o których mowa wyżej, upoważnieni są działający równocześnie dwaj pełnomocnicy Spółki ustanowieni przez Zarząd Spółki, albo jeden pełnomocnik łącznie z członkiem Zarządu.

Metadane

Data publikacji : 25.07.2022
Data modyfikacji : 15.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Mucha

Opcje strony

do góry